گالری دانشکده

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴
تقدیر از ورزشکاران دانشگاه ۹۶/۳/۳
تقدیر از ورزشکاران دانشگاه ۹۶/۳/۳
جشنواره آموزشی دانشجویان ۹۶
جشنواره آموزشی دانشجویان