سرپرست دانشکده

دکتر امیر آتشی


دکتری تخصصی (Ph.D) خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
استادیار     عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          atashia@shmu.ac.ir 
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۸

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)