معاونت آموزشی دانشکده

دکتر رضا مسکنی


دکتری تخصصی (Ph.D) فیزیک پزشکی
استادیار، عضوهیئت علمی و مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          maskany@gmail.com 
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۵

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)