معاونت آموزشی دانشکده

دکتر محمد تقی رحیمی


دکتری تخصصی (Ph.D) انگل شناسی
استادیار     عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۵

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)