دفتر توسعه آموزش دانشکده

دکتر مسلم جعفری ثانی


دکتری تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی
استادیار، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۳

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)