دفتر توسعه آموزش دانشکده(EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشکده(EDO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مسلم جعفری ثانی

دکتری تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی
استادیار، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی: moslem.jafarisani@gmail.com    

تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۳

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزش پزشکی

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۴۱۲