کارشناس آموزش دانشکده

زهرا کمیاب


تحصیلات:   کارشناس ارشد تاریخ
سمت: کارشناس ارشد بررسی اسناد و مدارک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
پست الکترونیکی:          zahrakamyab46@yahoo.com
تلفن:              ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۸