هوشبری

هدف دوره کارشناسی هوشبری تربیت نیروی انسانی کارآمدی است که بتواند به عنوان دستیار پزشک متخصص بیهوشی در اتاق عمل انجام وظیفه نماید.