کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۱۷۳۲

برنامه‌های درسی، مهم‌ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی اساتید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد . به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه‌ها و به ‌ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه‌ریزی درسی را به خود اختصاص می‌دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه ،نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد .
برای یادگیری موثر و دستیابی به اهداف آموزش ،داشتن اطلاع کافی و جامع از ماهیت « برنامه ریزی درسی » مورد نیاز همه آموزش دهنده ها می باشد . بنابراین، با توجه به اهمیت و نقش برجسته برنامه‌های درسی، بررسی و تحقیق درباره کارآیی هر چه بیشتر آنها در شیوه تدریس، سنجش و در نهایت یادگیری فراگیرا ن بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد .
هدف اصلی این کمیته کمک به بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروهای آموزشی دانشکده یا سایر متقاضیان است .
اهم اهداف گروه برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی لارستان :

  •  بهبود و بازنگری برنامه های آموزشی
  •  انطباق برنامه های درسی با وظایف (task) آینده دانشجویان
  •  تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره ” “course plan و طرح درس Lesson Plan درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام گروه های آموزشی)
  •  تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
  •  ارزشیابی طرح دوره ، طرح درس اساتید و ارائه بازخورد برنامه‌ریزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ویژه مدرسین
  •  مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷