مقررات و آئین نامه ها

تعداد بازدید:۷۲

آئین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه

شرایط عضویت

اعضاء هیات علمی، رزیدنتها، دانشجویان رشته های پزشکی ،پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در بیمارستان می توانند در کتابخانه عضو شوند.

 

شرایط امانت

1-    کتاب منحصراً به فرد عضو امانت داده می شود.

2-    درمواردی که شخص عضو نباشد می تواند با ارائه کارت شناسایی معتبر عکسدار فقط در داخل سالن مطالعه از منبع استفاده نماید.

3-    در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد و در صورت مفقود شدن یا پاره شدن کتاب، خود شخص امانت گیرنده ملزم به پرداخت خسارت می باشد.

4-    Ebook و CD کتابهای فارسی و لاتین جهت استفاده در سالن مطالعه می باشد ولی در صورت صلاحدید و نیاز مبرم شخص مراجعه کننده به مدت یک شب امانت داده می شوند.

 

 

تمدید کتاب

1-    اعضای کتابخانه بیمارستان می توانند در صورت تمایل ، کتاب به امانت گرفته شده خود را تمدید نمایند.

2-    تا زمانی که کتاب توسط عضو دیگری رزرو نشده باشد، حداکثر تا سه بار امکان پذیر است.

3-    تمدید کتاب بصورت حضوری امکان پذیر می باشد و آوردن کتاب هنگام تمدید الزامی است.

4- کتابهای درسی و پرمراجعه بنا به تشخیص کتابدار میز امانت می تواند در بخش رزرو قرار بگیرد.

5- مدت امانت کتابهای درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین ، به تشخیص کتابدار میز امانت کاهش یابد.

6- کتابدار می تواند کتب امانت داده شده به هریک از اعضا را در صورت نیاز فراخوانی کند . امانت گیرنده موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان ، کتاب را بازگرداند.

 

 

تاخیر و جرایم

1-    در صورتی که کتاب امانت گرفته شده در تاریخ مقرر عودت داده نشود، لازم است که بابت هر روز تاخیر مبلغی به عنوان جریمه پرداخت شود.

2-    در صورت مفقود شدن کتاب توسط شخص امانت گیرنده، شخص به پرداخت خسارت و یا تهیه کتاب جدید می باشد.

تعداد کتابهای امانتی و مدت امانت

1-    هیات علمی                 8 کتاب              2ماه

2-    دستیاران                    5 کتاب             1ماه

3-    دانشجویان                  3 کتاب            14 روز 

4-    پرسنل بیمارستان          3 کتاب            14 روز