حقوقی

فرم رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی
 • 0
 • نام شرکت*
  1
 • شماره ثبت*
  2
 • زمینه اصلی فعالیت*
  3
 • نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم*
  4
 • کد ملی تکمیل کننده فرم*
  5
 • آدرس*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • کد پستی*
  8
 • پست الکترونیک*
  9
 • دسته
  10
 • نام معاونت يا واحد سازماني مورد شكايت*
  11
 • شرح شکایت*تا 1000 کاراکتر مجاز می باشید
  12
 • مستندات شکایت*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   13