صدور پروانه ها

ارتباط مستقیم با مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان از طریق کانال ارتباطی ذیل:

parvaneh@health.gov.ir