معرفی مدیر

نام ونام خانوادگی: دکترمحمود عامری

سمت: مدیر درمان

سوابق اجرایی:

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی از مهر ماه سال 1390 

مدرس دانشگاه

کارشناس مسؤول ستاد هدایت اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان

کارشناس مسؤول آموزش اورژانس 115

مسؤول EOC