فرمت ارسال فرآیندها

 فرم درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی– جشنواره شهید مطهری

 

   عنوان  فارسی                                     عنوان  انگلیسی

 

حیطه نوآوری  را علامت بزنید:   

□تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی

□ روشها و تکنیک های آموزشی

□ سنجش وارزشیابی و اثربخشی آموزشی

□مرجعیت ، رهبری  و مدیریت آموزشی

□مشاوره و راهنمائی و فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

□محصولات آموزشی

 

نام صاحب /صاحبان فعالیت نوآورانه

 نام همکاران

محل انجام فعالیت : دانشگاه            دانشکده      گروه/رشته        مقطع تحصیلی     

 

مدت زمان اجرا :  تاریخ شروع                        تاریخ پایان

 

هدف کلی

 

 اهداف ویژه /اختصاصی

 

بیان مسئله (ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید )

 

مرور تجربیات و شواهد خارجی ( باذکررفرانس )

 

 مرور تجربیات و شواهد داخلی ( در این بخش سوابق اجرائی این نوآوری در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود )

 

شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را بنویسید ( آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

 

شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید ( آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )

 

شیوه های تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر کنید.

توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

  • برگزاری دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوری
  • پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها
  • شیوه های نشر نوآوری اعم از CD/ پاورپوینت / مقالات داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما
  • شواهد تعمیم نوآوری در اماکن دیگر و نتایج آنها
  • نقد خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران

 

 

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنوییسد

توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:

  • شواهد دستیابی به اهداف  برای هریک از اهداف ویژه به تفکیک
  • میزان رضایتمندی فراگیران/مشتریان
  • تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای آینده

 

 

سطح نوآوری

q در سطح گروه آموزشی برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است .

q در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است .

q در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است .

 

اینجانب  .................. مجری فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطلاعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است .

 

توجه : لازم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت فایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوری ارسال شود. این مجموعه باید حاوی اطلاعاتی باشد که امکان اجرای این فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید( مثلا در حیطه تدوین و بازنگری برنامهحداقل باید کوریکولوم کامل ضمیمه باشد ).