روز جهانی دیابت (۱۴ NOV)

تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷ مناسبت ها