روز جهانی اهداکنندگان خون(۱۴ june)

تاریخ برگزاری:۲۴ خرداد ۱۳۹۷ مناسبت ها