روز ملی انتقال خون-روز تاسیس سازمان انتقال خون

تاریخ برگزاری:۰۹ مرداد ۱۳۹۶ مناسبت ها