روز ملی انتقال خون-روز تاسیس سازمان انتقال خون

تاریخ برگزاری:۰۹ مرداد ۱۳۹۷ مناسبت ها