اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی و طب بازساختی

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی و طب بازساختی

ثبت نام اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی و طب بازساختی شاهرود اغاز شد.

تاریخ برگزاری سمپوزیوم روز پنج شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ خواهد بود و مکان برگزاری سمپوزیوم نیز شاهرود / میدان هفتم تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سالن امفی تئاتر پورسینا می باشد .

 

پوستر سمپوزیوم