منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

لینک Rss مطالب

منشور حقوق بیمار چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط واحد اطلاع رسانی   
21 بهمن 1388 ساعت 07:36

منشور حقوق بيمار

1.    بيمار حق دارد دراسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب ،موثر وهمراه بااحترام كامل رابدون توجه به عوامل ن‍‍ژادي فرهنگي ومذهبي ازگروه درمان انتظارداشته باشد.
2.    بيمار حق دارد محل بستري ،پزشك ،پرستار وساير اعضاي گروه معالج رادر صورت تمايل بشناسد.
3.    بيمار حق دارد درخصوص مراحل تشخيص ،درمان وسير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري راشخصا ويادرصورت تمايل ازطريق يكي ازوابستگان ازپزشك معالج درخواست نمايد به طوري كه درفوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير درادامه درمان يا تهديد جاني بيمار گردد.
4.    بيمارحق دارد قبل ازمعاينات واجراي درمان اطلاعات ضروري درخصوص عوارض احتمالي وياكاربرد ساير روش هارادرحد درك خود از پزشك معالج دريافت ودرانتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد .
5.    بيمارحق دارد درصورت تمايل شخصي وعدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود ازخاتمه درمان اعلام ويابه ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد .
6.    بيمارحق دارد جهت حفظ حريم شخصي خودازمحرمانه ماندن محتواي پرونده ي پزشكي ،نتايج معاينات ومشاوره هاي باليني جزدر مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صوت مي گيرد اطمينا ن حاصل نمايد .
7.    بيمار حق دارد از رازداري پزشك وديگراعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذاحضور باليني افرادي كه مستقيما درروند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.
8.    بيمارحق دارد ازدسترسي به پزشك معالج وديگراعضاي اصلي گروه معالج درطول بستري ،انتقال وپس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد .
9.    بيمارحق دارد باكسب اطلاع كامل ازنوع فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي بيمارستان كه  برروند سلامتي ودرمان اوموثرند تمايل ورضايت شخصي خود به مشاركت درماني رااعلام ويادرمراحل مختلف پژوهش ازادامه همكاري خودداري نمايد .
10.    بيمار حق دارد درصورت ضرورت اعزام وادامه درمان درساير مراكز درماني ،قبلا ازمهارت گروه معالج ،ميزان تعرفه ها وپوشش بيمه هاي خدمات درمركزدرماني مقصد مطلع گردد.

تاریخ بروز رسانی ( 08 مهر 1393 ساعت 13:06 )
 
 

آمار

عضو: 5
مطلب: 277
سایت: 0
بازدیدکنندگان: 803041

عضویت در خبرنامه