فرم اطلاعات مامايي
ورود اطلاعات
نام *
نام خانوادگي *
نام پدر *
شماره شناسنامه *
محل صدور *
کدملي *
تاريخ تولد *
دين *
مذهب *
وضعيت تاهل *
تعدادفرزندان *
رزومه آموزشی و پژوهشی برای ماماهای شاغل در آموزش (.docx,.doc)
دوره های آموزشی گذرانده شده همراه با ساعت برای ماماهای واحد درمان (.docx,.doc)
مقطع تحصيلي *
محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي *
معدل آخرين مقطع تحصيلي *
استان محل سکونت *
شهرستان محل سکونت *
بخش
روستا
آدرس محل سکونت *
شماره تلفن ثابت *
شماره تلفن همراه *
وضعيت شغلي
هيئت علمي
مرتبه علمي
مدت سابقه كار(سال به عدد)
آدرس محل كار
شاغل درواحددرمان
پست سازماني درواحد درمان
حداكثر 100 كاراكتر

شاغل درواحد آموزش
پست سازماني درواحد آموزش
محل خدمت درگروه آموزشي
شاغل در بخش خصوصي
شاغل درواحد بهداشت
پست سازماني درواحد بهداشت
حداكثر 100 كاراكتر

ميزان تحصيلات
رشته تحصيلي
گرايش
سال ورودي
نيمسال ورودي
ترم تحصيلي