گزارش عملکرد سالیانه

تخفیف اداره ارشاد

مبلغ تخفیف ناشر تخفیف ناشر

 

مبلغ خرید(ریال)

نسخه

عنوان

 

92318770

408892210

1196

432

 

* البته این شامل کتابخانه مرکزی و  سایر  کتابخانه‌های دانشگاه می‌شود.