اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

تبریک ارتقاء سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

دکتر حسین ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود بر اساس مصوبه یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیات ممیزه مرکزی و رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب