چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

تاریخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ همایش ها