اعضای محترم شواری اخلاق در پژوهش های پزشکی

کلید واژه ها: شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی