مصوبات شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مصوبات کمیته اخلاق در سال۹۷

اولین جلسه شورای اخلاق 

دومین جلسه شورای اخلاق

سومین جلسه شورای اخلاق

چهارمین جلسه شورای اخلاق

پنجمین جلسه شورای اخلاق

ششمین جلسه شورای اخلاق

مصوبات کمیته اخلاق در سال۹۶

اولین جلسه شورای اخلاق 

دومین جلسه شورای اخلاق

سومین جلسه شورای اخلاق

چهارمین جلسه شورای اخلاق

پنجمین جلسه شورای اخلاق

ششمین جلسه شورای اخلاق

هفتمین جلسه شورای اخلاق

هشتمین جلسه شورای اخلاق

نهمین جلسه شورای اخلاق

دهمین جلسه شورای اخلاق

مصوبات کمیته اخلاق در سال ۹۵

مصوبات کمیته اخلاق در سال ۹۴

مصوبات کمیته اخلاق در سال ۹۳

 

 

کلید واژه ها: شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکیصورتجلسات