مدیریت پژوهشی

پژوهش و شتاب توسعه فراگیر

تحولات در زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روزافزون اهمیت علم و پژوهش داشت، به ویژه در نیمه دوم این قرن که کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و شتاب دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش پژوهش نموده اند.از این روست که می توان گفت بین پیشرفت بخش پژوهش و شتاب توسعه فراگیر و پایداری در هر کشور ارتباط مستقیم برقرار است.

 

 رسالت ها:

۱- تسهیل امر پژوهش بین اعضای هیات علمی دانشگاه

۲- توانمندسازی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه در جهت پژوهش

۳- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

۴- پرداخت حق تالیف مقالات

۵- توانمندسازی کارکنان در جهت انجام تحقیقات هدفمند و مرتبط با فعالیتهای آنان

۶- حمایت از انجام تحقیقات و محققین محترم

۷- هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه با برنامه های وزارت متبوع

۸- ارتقای سیستم پژوهشی دانشگاه

۹- نظارت بر امور پژوهشی