مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 نام و نام خانوادگی:

 علی اکبر رودباری

 مدرک و رشته تحصیلی:

  دکتری بهداشت محیط

 مرتبه علمی:

  استادیار

تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۴۴۹۹