شورای تخصصی پژوهش و فناوری

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهدد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، شورای تخصصی پژوهش و فناوری تشکیل می گردد.

 

 نام و نام خانوادگی

سمت

 آقای دکتر رضا چمن             

ریاست دانشگاه

 آقای دکتر محمدحسن امامیان

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری

 آقای دکتر حمید واحدی

سرپرست  معاونت آموزشی

 آقای دکتر محمد محمدی

سرپرست معاونت بهداشتی

 دکتر تورج اسدی

سرپرست معاونت درمان

 دکتر علی اکبر رودباری

مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 دکتر حمید کلالیان مقدم 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

 دکتر سیدمحمدمیررضایی 

ریاست مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت 

 دکتر حسین ابراهیمی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی 

 دکتر افسانه کرامت

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 خانم ربابه زروج حسینی 

سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مهندس سعید ناظمی 

ریاست ادره فناوری سلامت و ارتباط با صنعت