کمیته تحقیقات نظام سلامت(HSR)

در راستای نامه شماره ۹۲۱۲/پ مورخ ۱۳۷۸/۹/۸ و نامه شماره ۴۰۰/۳/پ۸۵/ص مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۶ معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی همچنین نامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت  (HSR)به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۸۲ در این دانشگاه تشکیل گردید.

از آنجا که برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسائل اجرائی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند. و با توجه به اینکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی(Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین  شناخته شده است.