تقویم دانشگاهی

تقویم دانشگاهی

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۶ کد : ۳۳۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۱۸
تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
تقویم دانشگاهی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیلدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نوع انتخاب واحد

تاریخ شروع

انتخاب واحد

تاریخ پایان

انتخاب واحد

تفکیک دانشکده

انتخاب واحد تحت وب

۱۱/۶/۱۳۹۶

۱۸/۶/۱۳۹۶

کلیه دانشکده ها

انتخاب واحد حضوری

۱۳/۶/۱۳۹۶

۱۵/۶/۱۳۹۶

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده بهداشت

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

 

تاریخ شروع کلاسها

تاریخ پایان کلاسها

تاریخ حذف و اضافه

تاریخ شروع

حذف اضطراری

تاریخ پایان حذف اضطراری

تاریخ شروع امتحانات

تاریخ پایان

امتحانات

 ۲۵/۶/۱۳۹۶

 

 ۲۱/۱۰/۱۳۹۶

 

۱۰/ ۷ /۱۳۹۶تا ۱۱/۰۷/۱۳۹۶

 

کلیه دانشکده ها

روز بعد از حذف اضافه

۱۴/۰۹/۱۳۹۶

۲۳/۱۰/۱۳۹۶

بمدت دو هفته پس از شروع امتحانات

۵/۱۱/۱۳۹۶

 

 

نکات قابل توجه:

* انتخاب واحد دانشجویان ترم یک از سوی دانشگاه صورت می گیرد لذا در زمان شروع کلاسها، با توجه به تاریخ مندرج در بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه های پرینت شده از سوی دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. جهت اطلاع از زمانبندی کلاسها، می توانند به وب سایت دانشکده مراجعه و آیتم "برنامه هفتگی" و "دروس ارائه شده" موجود در "تابلو اعلانات" را مشاهده نمایند. انتخاب واحد فقط در همان روزهای تعیین شده انجام می شود و زمان انتخاب واحد قابل تمدید نمی باشد.شایان ذکر است جهت انجام انتخاب واحد برای بهبود کارایی از مرورگرهای درج شده در صفحه ورود به سما وب استفاده نمایید

* انتخاب واحد دانشجویان تحت وبانجام می گردد. لذا بمنظور انجام انتخاب واحد با داشتن دقت کافی، می بایست لیست دروس ارائه شده در گروه خود را با شماره درس و گروه مربوطه از صفحه وب سایت دانشکده مورد نظر، آیتم " تابلو اعلانات" مشاهده و آنرا در فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند.  انتخاب واحدهای آندسته از دانشجویانی که دارای مشکلات آموزشی می باشند ویا خواستار اخذ دروس با سایر رشته ها می باشند، می بایست فقط بصورت حضوری انجام پذیرد.

* دانشجو به هیچ عنوان مجاز به اخذ دروسی که تداخل دارند نمی باشد. برروز مشکلات آموزشی ناشی از عدم ثبت انتخاب واحد بعهده دانشجو می باشد.

* دانشجویانی که درس یا دروسی را به سایر دانشگاهها میهمان می گردند می بایست آنرا در انتخاب واحد این دانشگاه، اخذ نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد ایشان لغو می گردد. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان "میهمان از سایر دانشگاهها"به این دانشگاه بصورت حضوری و در تاریخ ۱۳شهریور الی ۱۵شهریور ماه می باشد.

* حذف و اضافه و حذف اضطراری دانشجویان ،فقط بصورت حضوریانجام می پذیرد.


۳ رای