مطالب مرتبط با کلید واژه " وظایف رئیس "


اساسنامه

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلولهای بنیادی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد ...