لینک دروس ترم های ۲، ۴ و ۶ فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۳۲۶۶

فناوری اطلاعات سلامت ترم 2

برنامه نویسی مقدماتی(ترم2فناوری اطلاعات)-دکترگلاب پور

https://www.skyroom.online/ch/shmu/basic-programming-information-technology2-drgolabpour

بیماری شناسی 1 (ترم 2 فناوری اطلاعات ) دکتر دلدار

https://www.skyroom.online/ch/shmu/pathology1-information-technology2

آشنایی با عوامل بیماری زا(ترم 2 فناوری اطلاعات)- دکتر نوشک و دکتر عسگریان

https://www.skyroom.online/ch/shmu/familiarity-with-pathogens-health-information-technology

اصطلاحات پزشکی2(ترم2فناوری اطلاعات)-دکترناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/medical-terms-2-information-technology2-drnaseri

آشنایی بابرنامه های کاربردی(ترم2فناوری اطلاعات)-دکترگلاب پور

https://www.skyroom.online/ch/shmu/familiarity-with-applications-health-information-technology2-drglabpour

اصول مدیریت(ترم2فناوری اطلاعات)-دکترامیری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/principles-of-management-information-technology2-dramiri

مبانی اپیدمیولوژی(ترم2فناوری اطلاعات)-خانم دکتر روحانی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/fundamentals-of-epidemiology-information-technology2-drrohani

زبان عمومی(ترم2فناوری اطلاعات سلامت مشترک با رادیولوژی2)-دکترابوالحسنی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/general-language-health-information-technology2-drabolhasni

فناوری اطلاعات سلامت ترم 4

سیستم های اطلاعات سلامت(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکتردلدار

https://www.skyroom.online/ch/shmu/health-information-systems-term-4-health-information-technology-drdeldar

بیماری شناسی3(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکتردلدار

https://www.skyroom.online/ch/shmu/pathology-3-health-information-technology4-drdeldar

کدگذاری بیماری ها2(ترم4فناوری اطلاعات)-دکترناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/coding-of-diseases2-health-information-technology4-drnaseri

برنامه نویسی پیشرفته(ترم4فناوری اطلاعات)-دکترگلاب پور

https://www.skyroom.online/ch/shmu/advanced-programming-health-information-technology4-drglabpour

مبانی حسابداری واقتصادسلامت(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکترلطفی –دکتر قیاسی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/fundamentals-of-accounting-and-health-economics-hit4

آمارحیاتی استنباطی(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکترگلی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/inferential-statistics-health-information-technology4-drgoli

کدگذاری بیماری ها 2(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکتر ناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/coding-of-diseases2-health-information-technology4-drnaseri

مدیریت اطلاعات سلامت2(ترم4فناوری اطلاعات سلامت)-دکترناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/health-information-management-2-health-information-technology4

فناوری اطلاعات سلامت ترم 6

کدگذاری اقدامات پزشکی(ترم 6 فناوری اطلاعات)دکتر ناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/coding-medical-procedures-information-technology6-drtnaseri

شبکه های کامپیوتری (فناوری اطلاعات ترم 6) دکتر گلاب پور

https://www.skyroom.online/ch/shmu/computer-networks-information-technology6-dragolabpoor

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پارا کلینیک(ترم 6 فناوری) حاجی عباسیان

https://www.skyroom.online/ch/shmu/reviewing-calculating-paraclinic-insurance-documents

روش تحقیق (ترم 6 فناوری ) دکتر دلدار

https://www.skyroom.online/ch/shmu/research-methodology-information-technology6-drkdeldar

مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت (ترم 6 فناوری ) دکتر گلاب پور

https://www.skyroom.online/ch/shmu/health-information-systems-management-information-technology6-dragolabpoor

کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت (ترم 6 فناوری)دکتر ناصری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/application-health-information-systems-information-

technology6-drnaseri

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱