لینک دروس ترم های ۲، ۴ و ۶ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

تعداد بازدید:۷۳۳

لینک دروس ترم 2 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 

زبان عمومی- خانم اکبری

https://www.skyroom.online/ch/shmu/general-english-information-technology2

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/medical-terms-in-radiology-radiology2-drshirshahi

روشهای پرتونگاری1

https://www.skyroom.online/ch/shmu/radiographic-methods-1-radiology2

فیزیک عمومی(ترم2پرتوشناسی)-دکتر کیوان

https://www.skyroom.online/ch/shmu/general-physics-radiology2-drkeivan

مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری(ترم2 پرتوشناسی)-دکتر تولی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/patientcare-intheimaging-departmen-radiology2

آمار(ترم2رادیولوژی)-خانم دکترطالبی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/statistics-radiology2-drtalebi

زیست شناسی سلولی مولکولی(ترم2رادیولوژی)-دکترگودرزی-دکتر طالبی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/molecular-cell-biology-radiology2-drgoodarzi

آناتومی2(ترم 2پرتوشناسی)-دکتر غراوی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/anatomy2-radiology2-drgharavi

زبان عمومی(ترم2فناوری اطلاعات سلامت مشترک با رادیولوژی2)-دکترابوالحسنی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/general-language-health-information-technology2-drabolhasni

لینک دروس ترم 4 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری(ترم4پرتوشناسی)-دکتر کیوان

https://www.skyroom.online/ch/shmu/physical-principles-of-computed-tomography-systems-

radiology4

بیماری شناسی(ترم4 رادیولوژی)-دکتردلدار

https://www.skyroom.online/ch/shmu/pathology-radiology4-drdeldar

تصویربرداری با امواج فراصوتی درپزشکی(ترم4پرتوشناسی)-دکترمحمودی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/ultrasound-imaging-in-medicine-radiology4-drmahmoudi

کاربرد رایانه در تصویربرداری(ترم4پرتوشناسی)-دکترمحمودی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/application-of-computer-in-imaging-radiology4-drmahmoudi

ثبت نمایش تصاویر درپزشکی (ترم4پرتو)-دکترکیوان

https://www.skyroom.online/ch/shmu/registration-of-images-in-medicine4radiation-dr-keyvan

آناتومی مقطعی(ترم4پرتونگاری)-دکترتولی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/cross-sectional-anatomy-radiology4-drtooli

روشهای پرتونگاری 3(ترم 4 رادیولوژی) دکتر عزیزی- دکتر شیرشاهی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/radiographic-methods-3-radiology4

لینک دروس ترم 6کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی(ترم6رادیولوژی)-دکترتقوی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/hospital-management-and-organizational-behavior-radiology6-dr-ntaghavi

ارزیابی تصاویرپزشکی(ترم6پرتوشناسی)-دکترجوکار-دکترعزیزی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/evaluation-of-medical-images-radiology6

تعمیرات ونگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی(ترم6رادیولوژی)-دکترمحمودی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/preliminary-repairs-and-maintenance-of-radiology-device-radiologys6-drmahmoudi

تکنیکها وجنبه های بالینی(ترم6پرتوشناسی)- آقای شیخی کوهسار MRI

https://www.skyroom.online/ch/shmu/clinical-techniques-and-aspects-of-mri-radiology6

تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی(ترم6رادیولوژی)-دکترمسکنی

https://www.skyroom.online/ch/shmu/quality-assurance-of-medical-imaging-methods-radiology6

اخلاق حرفه ای(ترم6پرتوشناسی)-آقای بازقلعه

https://www.skyroom.online/ch/shmu/ethics-radiology6-mbazghaleh

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱