نحوه درج وابستگی

افیلیشن مرکز(وابستگی سازمانی)

آدرس در مقالات فارسی:

مرکز تحقیقات علوم رفتاری واجتماعی در سلامت،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،شاهرود،ایران

 

آدرس در مقالات انگلیسی:

Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud,Iran