دیدار از کودکان بستری در بیمارستان بهار به مناسبت هفته جهانی کودک