حضور پرستار بهداشت جامعه معاونت درمان در جمع والدین و دانش آموزان مدارس شهرستان شاهرود