شرح وظایف

​​

طراحی و اجرای متدهای آموزشی نوین و کارا

ارتقا همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرایند یاددهی-یادگیری

ارتقا سطح اموزش کلیه دروس با بهره گیری از روشهای جدید آموزشی

استفاده از تکنولوژی نوین و به روز آموزشی

بررسی پرونده عضو هیات علمی جهت ارتقاء

برگزاری کارگاه های مورد نیاز اساتید بر اساس نظر سنجی

گردآوری کتب مرتبط با آموزش پزشکی جهت تجهیز کتابخانه مرکز

تجهیز بانک سی دی های آموزشی