بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

مسئول بسته: خانم دکتر طاهره ناصری بوری آبادی

ناظر به:

 • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
 • سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
 • سیاست 8: بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

 • راه اندازی دانشگاه مجازی علوم پزشکی به عنوان بستری برای گسترش مجازی سازی
 • تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی
 • به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقای قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی
 • گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطوح صفی و ستادی به منظور بسترسازی آموزش مجازی
 • طراحی مدل انگیزشی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت های مجازی
 •  دانشگاه های علوم پزشکی کشور طراحی مدل های بین المللی آموزش های مجازی در راستای آموزش های Double Affiliate