بسته ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

مسئول بسته: خانم ربابه زروج حسینی

ناظر به:  

سیاست 2 : گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت

  • سیاست 7 : نهادینه سازی اخالق حرفه ای
  • سیاست 9 : ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • ارتقاء و به روز رسانی فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور
  • ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های بین المللی در داخل کشور
  • یجاد تحول در فرایند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی
  • طراحی الگوهای سنجش مهارت های حرفه ای در دانش آموختگان علوم پزشکی
  • استقرار مراکز منطقه ای ارزیابی آموزشی و مهارت های بالینی در مناطق آمایشی