اخذ دانشنامه و ریزنمرات

الف : مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات

 

1):  اصل و تصویر کارت ملی

2):  اصل و تصویر گواهی پایان طرح یا معافیت جهت رشته های مشمول طرح.

 3):  اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (آقایان).

 4):  اصل تسویه حساب صندوق های رفاه.

 5):  اصل گواهی انجام کار(تاریخ شروع و پایان کار و نحوه همکاری از جمله قراردای،تمام وقت،پاره وقت در آن ذکر گردد.). با قید سنوات خدمت.

  5-1) : برای پذیرفته شدگان منطقه 2و3 سهمیه کنکور 2برابر زمان تحصیل و برای بقیه سهمیه ها یک برابرزمان تحصیل نیاز به گواهی کار می باشد.

5-2): برای پذیرفته شدگان منطقه 2و3 کنکور در رشته های شبانه یک برابر زمان تحصیل گواهی کار نیاز می باشد.

6): اصل گواهینامه موقت تحصیلی جهت افرادی که این گواهینامه را دریافت نموده اند.

7): مجوز تحویل مدرک مقطع یا مقاطع قبل و اصل و تصویر دانشنامه مقطع یا مقاطع قبل "برای رشته های ناپیوسته و چند مقطعی.

8): مبلغ 10000 ریال جهت حق تمبر.

 

*  افرادی که تعهدات خود را نگذرانده ویا مقداری از آن مانده است (به غیرازطرح نیروی انسانی-برای رشته های مشمول طرح)و نیاز به دانشنامه دارند می‌توانند تمام و یا قسمت باقیمانده تعهد خود را خریداری نمایند.

 

 ** جهت تعیین مبلغ خرید تعهد با امور دانش‌آموختگان دانشگاه تماس گرفته شود.

 

*** حساب خرید تعهدات : شماره حساب 4001033101002667 و شماره شبا 420100004001033101002667 IRجهت خرید تعهدات به نام وزارت بهداشت

 

****  برای اخذ مدرک مراجعه ذینفع الزامی است در غیر اینصورت وکالتنامه محضری جهت شخص مراجعه کننده به همراه کارت شناسایی لازم می‌باشد.