فرآیند اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان

 

بعد از ثبت  نهائی آخرین نمره و ارسال کارنامه توسط دانشکده به اداره امور دانش آموختگان، واحدها و پرونده بررسی(به مدت یک هفته) و اسامی دانش‌آموختگان جهت تسویه حساب به اداره کل آموزش و دانشکده ها ارسال خواهد شد سپس دانش آموخته جهت اخذ برگه تسویه حساب به کارشناس امور آموزش در اداره کل آموزش مراجعه خواهد کرد.

 

لازم به ذکر می‌باشد قبل از مراجعه دانش آموخته با کارشناس امور آموزش مربوطه تماس و هماهنگی لازم را به عمل آورد." جهت مدارک مورد نیاز و احتمالاً کمبود مدارک "