صدور المثنی ریزنمرات دانش‌آموختگان

شرایط صدور المثنی ریزنمرات دانش‌آموختگان

 

ریزنمرات

چنانچه ریز نمرات دانش‌آموخته پس ازطی مراحل قانونی صادر و تحویل شده باشد و سپس مفقود شود اداره امور آموزشی دانشگاه مربوطه می‌تواند با گرفتن یک برگ تعهد « فرم ضمیمه » فقط برای یک بار ریزنمرات المثنی صادر نماید.