معرفی کارشناسان واحد آموزش

 

خانم فاطمه فهیمه ملکی

 

 رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع تحصیلی:کارشنارسی ارشد

سمت:  رئیس اداره آموزش

شماره اتاق: 419

شماره تلفن داخلی: 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم حدیثه ناصری

 

 رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

سمت:

شماره اتاق: 416

شماره تلفن داخلی: 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم عفت عامریون

 

 رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی

شماره اتاق: 410

شماره تلفن داخلی: 538

رشته های:

 پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)، پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم زهرا عبداللهیان

 

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: متصدی امور دفتری

شماره اتاق: 411

شماره تلفن داخلی: 538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم آزاده بخش عرب

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 412

شماره تلفن داخلی: 539

رشته های:

مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی،تکنولوژی پرتو شناسی، بهداشت دهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای علی صفری

 

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت:کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

شماره تلفن مستقیم: 02332394089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم حدیثه ابراهیمی

 

رشته تحصیلی: 

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت:کارشناس امور آموزشی (فارغ التحصیلان )

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای محسن جهانی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:کارشناس امورآموزشی (امور دانش آموختگان)

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم میترا حسینی

 

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس امور رایانه

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم مطهره صادقی 

 

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس امور رایانه

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم میترا طاهری

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 425

شماره تلفن مستقیم: 32395005

همه رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی