کارشناس بایگانی خدمات آموزشی

 

 

 

خانم زهرا عبداللهیان

 

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت:متصدی امور دفتری

شماره اتاق: 411

شماره تلفن داخلی: 538