تایپیست مدیریت امور آموزشی

 

خانم حدیثه ناصری

 

 رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

سمت:

شماره اتاق: 419

شماره تلفن داخلی: 542