واحد آموزش و ثبت نام

واحد پذیرش و ثبت نام

اداره پذیرش و ثبت نام :

 مهمترین وظایف :

*  امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری با توجه به تفویض اختیار و هماهنگی بین واحد ها

 تحویل گرفتن و ثبت نام و پذیرش دانشجویان بر اساس لیست های ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور اعم از شبانه و روزانه به تفکیک نیمه اول و دوم

بررسی و چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان جدید الورود از نظر مدارک ثبت نامی

 معرفی و برگزار نمودن امتحانات جامع علوم پایه پزشکی - مرخصی تحصیلی و حذف ترم

 چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی - انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونه ها از دانشگاه مبداء