امور تحصیلات تکمیلی و بورس ها

 

امور تحصیلات تکمیلی و بورس ها

 

شرح وظایف :

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها، مقررات خدمات آموزشی دانشکده ها و واحدهای تابعه

2-تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان

3-تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی برای پیشنهاد به معاونت آموزشی جهت تصویب

4-نظارت بر ثبت، نگهداری و کنترل واحدهای درسی

5-اعمال عملیات مربوط به حذف و اضافه دروس

6-ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیتهای خدمات آموزشی

7-ثبت، کنترل و معدل گیری نمرات دانشجویان با همکاری مرکز رایانه

8-صدور ریزنمرات و گواهی های فراغت از تحصیل و همچنین کارت تحصیلی برای دانشجویان

9-مشارکت در برگزاری امتحانات ورودی سراسری

10-انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان و نگهداری پرونده های مربوط به آن

11-صدور گواهی نامه های موقت، تاییدیه های تحصیلی، دانشنامه فارغ التحصیلان و مکاتبات خارجی با دانشگاه هایی که درباره فارغ التحصیلان سوال می کنند.

12-تهیه آمار دانشجویان با همکاری مرکز رایانه

13-تنظیم فهرست دانشجویان ممتاز، با همکاری دانشکده ها.

14-ایجاد هماهنگی بین فعالیت های ادارات تابعه

15-کنترل کار ادارات تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها