آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

 

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.D

آیین نامه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور

آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی خارج کشور