هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

 

 

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

آقای دکتر ایاد بهادری منفرد

سمت

رئیس دانشگاه و رئیس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی  

تحصیلات  متخصص اپیدمیولوژی

پست الکترونیک

 

 

 

نام و نام خانوادگی

آقای دکتر حمید واحدی

سمت

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

تحصیلات

فوق تخصص گوارش

پست الکترونیک

    vahedi@shmu.ac.ir       vahedih@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی

مریم پیشدادیان

سمت

مسئول دبیرخانه و کارشناس هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

پست الکترونیک

pishdadian@shmu.ac.ir