شرح وظایف هیات اجرایی

شرح وظایف هیات اجرایی

دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه:

1-جذب اعضایی هیات علمی

       1-1- کارگروه بررسی توانایی علمی

      2-1- کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

2- شورای بورس دانشگاه 

3-هسته تحقیق و نظردهی

 

 شرح وظایف:

 

کارگروهها:

هیأت اجرایی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروههای بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

الف: کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب ( استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و ... ) همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.

ب: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب ( حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و ... ) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد. 

 

 1. شناسایی وتعیین نیازهای دانشگاه به جذب اعضای هیأت علمی درگروه های آموزشی و پژوهشی.
 2. تهیه متن فراخوان جذب اعضای هیت علمی.
 3. چاپ متن فراخوان جذب اعضای هیت علمی در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و وزارت متبوع.
 4. تحویل فرم ها و مدارک متقاضیان.
 5. بررسی اولیه مدارک و مستندات.
 6. بررسی صلاحیت علمی متقاضیان.
 7. بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان.
 8. جمع بندی صلاحیت عمومی و علمی متقاضیان.
 9. تشکیل جلسه هیأت اجرائی جذب
 10. تهیه صورتجلسات هیأت اجرائی
 11. تکمیل و ارسال پرونده های  متقاضیان به ترتیب اولویت به هیت مرکزی جذب.
 12. پیگیری نتیجه جلسه هیت مرکزی جذب.
 13. مجوز صدور احکام اعضای تائید شده از سوی هیت مرکزی جذب.
 14. توجیه اعضای هیت علمی جدیدالورود به قوانین دانشگاه و وزارت متبوع.
 15. تهیه وارائه گزارشات مستمر برای مسوولین ذیربط.
 16. انجام کلیه امور پاسخگویی به استعلامات سایر دانشگاه ها.