فراخوان

 فراخوان عمومی معمولاً دو بار در سال در شهریور و بهمن به صورت متمرکز انجام می شود.

درابتدا جذب هیات علمی به صورت پیمانی می باشد.

اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیت علمی هیت اجرایی جذب دانشگاه است.

تبدیل وضعیت اعضای هیت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی در صورت احراز شرایط برای ارتقاءرتبه بالاتر انجام می پذیرد.

تبدیل وضعیت اعضای هیت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاری است.

بعد از درج فراخوان در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و وزارت متبوع، متقاضیان ظرف 15روز باید ثبت نام نمایند.

فرم های (پرسشنامه و اطلاعات فردی) به همراه مستندات به دبیرخانه هیأت اجرائی جذب تحویلداده شود.

فرم های 21 گانه برای بررسی صلاحیت علمی پر شود (توسط داوطلب)

و مستندات ضمیمه همراه فرم ها به دبیرخانه هیت اجرایی جذب تحویل داده شود.

دبیرخانه افراد متقاضی را از نظر صلاحیت علمی و عمومی بررسی می نماید. ( ظرف مدت 3 تا6 ماه)